آگهی پذیرش و نگارش پروپزال و پایان نامه در رشته های مختلف

نگارش پروپزال و پایان نامه ، مقاله علمی- پژوهشی ، تجزیه تحلیل داده های آماری با  SPSS و طراحی پرسش نامه ،در رشته های جنگلداری، علوم اجتماعی ، مدیریت ، علوم تربیتی ، روانشناسی ، جغرافیا، برنامه ریزی شهری و توسعه روستایی و ...

در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

-ارائه مشاوره در نگارش پروپزال ، پایان نامه و طرح های پژوهشی

محمد جعفر رستمی     09389467261   

علیرضا جریره               09168107064  

jafarrostami84@yahoo.com

/ 0 نظر / 17 بازدید