# درکنار_خطوط_جاده_دو_کاج_روییدن!

درکنار خطوط جاده دو کاج روییدن!!!

در کنار حریم یک جادهتوی .......... دو کاج روئیدندمردم البته از گرفتاریکاج‌ها را به کُل نمی‌دیدندروزی از روزهای پاییزیحکم تعریض ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید