# منابع_ارشد_سنجش_از_دور_(سیستم_اطلاعات_جغرافیا_gis)

منابع ارشد سنجش از دور (سیستم اطلاعات جغرافیا) یا (GIS)

ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی ساختمانی ،تالیف دکتر فرج ا...محمودی،انتشارات دانشگاه پیام نور ژئومورفولوژی دینامیک، تالیف دکتر فرج ا... محمودی، انتشارات دانشگاه پیام نور ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 228 بازدید