اسامی گونه های علمی درس درخت شناسی 2

اور ....................................................................... جونی پروس

دارتالاب ........................................................ تاگزودیوم دیستی کیوم

نراد نقره ای امریکا ................................................ آبی اس آمابیلیست

نوش اقیانوس آرام ...................................................... توجا پلی کاتا

سرخ چوب کالیفرنیا ............................................. سکویا سِمپرویرنس

درخت غول ................................................... سکویا دندرون جیگانتا

توسگای کانادایی ................................................... تِسوگا کانادِنسیس

کاج جنگلی ......................................................... پینوس سیلوستریت

کاج جک............................................................. پینوس بانک سیانا

کاج الیوتی ............................................................... پینوس الیوتی

کاج کارائیب ........................................................... پینوس کارائیب

سرخدار .................................................................. تاگزوز باکاتا

شاکخزان چین....................................... مِتاسکویا ژلیپتوس تروبوی دِ س

دارکرفس .................................................................. فیلوکلادیوس

دار نهنج .................................................................. پودوکارپوس

کاری ............................................................................ آگاتیس

کاج زرد ............................................................... پینوس پاندروسا

کاج سفید .................................................................... اِستروبوس

کاج چلغوزه .................................................................. گِراردیانا

کاج بادامی ................................................................... پینوس پینِا

مای مرز............................................................ جونی پروس سابینا

گونه پیرو ...................................................... جونی پروس کومونیس

گونه چتنه .................................................. جونی پروس فوتی دیسیما

سیکاس ................................... سیکاس رولوته = گونه معروف در ایران

دارنهنج ................................................................... سِفالو تاکسوز

گونه آرو کاریا :

آروکاریای شیلی................................................................آ.آروکانا

آروکاریای سفید .............................................................آ.کونی امی

آروکاریای کوئینزلند ...........................................................آ.بیدویلی

آروکاریای زینتی ........................................................... آ. هتروفیلا

جونی پروس :

مای مرز ................................................................... ج. سابینیانا

ریس .................................................................ج.اوکسی سدروس

اورس پروانه ای.................................................... ج. پولی کارپوس

چتنه ..................................................................ج.فوتی دی سیما

اردوج ....................................................................... ج.اکسلزا

سرو :

سرو نقره ای ................................................. کوپرسوس آری زونیکا

سرو مونتری ...........................................................ک. ماکروکارپا

سرو مکزیکی ......................................................... ک.لوسی تانیکا

سرو کشمیر ........................................................... ک. کاشماریانا

کاماسی کیپاریس : شبه سرو ها

شبه سرو لاوسون ...................................... کاما سی کیپاریس لاوسونیانا

شبه سرو فندقی ........................................................ ک.نوت کاتنیس

نوش:

نوش شرقی ........................................................... توجا اورینتالیس

نوش غربی ....................................................... توجا اُکسیدن تالیس

نوش غول ................................................................ توجا پلی کاتا

نوش کره .................................................................. کورا اِنسیس 

نوش ژاپن ............................................................... توجا اِستندیشی

کالوسدروس کالیفرنیا ........................................ کالوسدروس دسیورنس

جنس نهاندانک .................................................................... تورِیا

جنس دارگیسو ............................................................ آمِنتوتاکسوس

دار سنبلک .............................................................. آستروتاکسوس

 علاقه به آدم هدف می ده سعی کنید در زندگی به چیزی علاقه داشته باشید. علیرضا جریره

/ 1 نظر / 231 بازدید
مهر ماندگار

پاییز هیچ حرف تازه‌ای برای گفتن ندارد با این‌همه از منبر بلند باد بالا که می‌رود درخت‌ها چه زود به گریه می‌افتند